MENO

rpm - Red Hat správca balíkov

POUŽITIE

rpm [voľby]

POPIS

rpm je veľmi výkonný správca balíkov, ktorý môže byť použitý na zostavenie, inštaláciu, výpis informácií, kontrolu, aktualizáciu a odinštalovanie jednotlivých softverových balíkov. Balík obsahuje archív súborov a informácií o balíku vrátane mena, verzie a popisu.

Musí byť použitý v niektorom z nasledujúcich režimov: inicializácia databázy, prebudovanie databázy, zostavenie balíka, rekompilácia balíka, zostavenie balíka z tar archívu, zistenie informácií, výpis informačných tagov, inštalácia, občerstvenie, odinštalovanie, kontrola a overenie, overenie podpisu, opätovný podpis, pridanie podpisu, nastavenie vlastníkov a skupín a výpis konfigurácie.

Spravovanie databázy:
* rpm -i [--initdb]
* rpm -i [--rebuilddb]

Zostavenie:
* rpm [-b|t] [balík_spec]+
* rpm [--rebuild] [zdrojové_rpm]+

* rpm [--tarbuild] [tarovaný_zdroj]+*\

Zistenie informácií:
* rpm [--query] [zisťovacie-voľby]
* rpm [--querytags]
\

Spravovanie inštalovaných balíkov:
* rpm [--install] [inštalačné-voľby] [súbor_balíka]+
* rpm [--freshen|-F] [inštalačné-voľby] [súbor_balíka]+

* rpm [--erase|-e] [odinštalačné-voľby] [balík]+
* rpm [--verify|-V] [overovacie-voľby] [balík]+
\

Podpisy (signatúry):
* rpm [--verify|-V] [overovacie-voľby] [balík]+
* rpm [--resign] [súbor_balíka]+

* rpm [--addsign] [súbor_balíka]+*\

Rozličné:
* rpm [--showrc]
* rpm [--setperms] [balík]+

* rpm [--setgids] [balík]+*\

VŠEOBECNÉ VOĽBY

Tieto voľby môžu byť použité vo všetkých režimoch.

 • Vypíše množstvo ošklivých ladiacich informácií.

 • Vypíše čo najmenej informácií - normálne sa zobrazia iba chybové hlášky.

 • Vypíše o niečo dlhšiu informáciu o použití ako je bežný výpis.

 • Vypíše jednoriadkovú informáciu pozostávajúcu z čísla používanej verzie rpm.

 • Každý zo súborov v <zoznam_súborov>** oddelených dvojbodkami je** postupne čítaný cez rpm za účelom získania konfiguračných informácií. Implicitný <zoznam súborov>** je** /usr/lib/rpm/rpmrc:/etc/rpmrc:~/.rpmrc. Iba prvý súbor zo zoznamu súborov musí existovať, a vlnovky (~) sú expandované na hodnotu $HOME.

 • Použije adresár <adresár>** ako koreňový adresár systému pre všetky operácie.** Uvedomte si, že toto znamená, že databáza sa sa bude čítať alebo modifikovať pod adresárom <adresár>** a všetky predinštalačné a poinštalačné skripty** budú bežať po prevedení chroot() na adresár <adresár>.

 • Použije databázu RPM v ceste <cesta>.

 • Aktualizuje iba databázu a nie súborový systém.

 • Použije <počítač>** ako počítač s FTP alebo HTTP proxy serverom.** Bližšie podrobnosti sú uvedené v sekcii VOĽBY FTP/HTTP.

 • Použije <port>** ako FTP alebo HTTP port na počítači s proxy serverom.** Bližšie podrobnosti sú uvedené v sekcii VOĽBY FTP/HTTP.

 • Presmeruje výstup rpm na príkaz **<príkaz>.**

VOĽBY PRI INŠTALÁCII A AKTUALIZÁCII (UPGRADE)

Všeobecná forma inštalačného príkazu je

*rpm -i [inštalačné-voľby] **<súbor_balíka>+*

Táto voľba nainštaluje nový balíček. Všeobecná forma aktualizačného príkazu je

*rpm -U [inštalačné-voľby] **<súbor_balíka>+*

Táto voľba aktualizuje existujúci nainštalovaný balíček alebo nainštaluje nový balíček. Podobá sa inštalačnému príkazu, rozdiel je iba v tom, že všetky ďaľšie verzie balíka sa odstránia zo systému.

*rpm [-F|--freshen] [inštalačné-voľby] **<súbor_balíka>+*

Táto voľba aktualizuje balíky, ale iba za predpokladu, že predchádzajúce verzie sú nainštalované.

<súbor_balíka>** môže byť špecifikovaný ako ftp alebo http URL,** v tomto prípade sa najprv balíček stiahne a nainštaluje až potom. Bližšie podrobnosti o vstavanej podpore ftp a http sú uvedené v sekcii VOĽBY FTP/HTTP.

 • Rovnaký efekt ako súčasné použitie --replacepkgs, --replacefiles a ** **--oldpackage.

 • Vypíše 50 znakov #, keď je celý archív balíka rozbalený. Pre lepší vzhľad je vhodné používať s voľbou -v.

 • Povolí aktualizáciu prepísaním novšieho balíka starším.

 • Vypíše stav rozbalovania súborov z balíkového archívu v percentách. Toto je praktické pri behu RPM z iných nástrojov.

 • Nainštaluje balík aj v prípade, že nahradí súbory z iných, už nainštalovaných balíkov.

 • Nainštaluje balíky aj v prípade, že niektoré z nich už sú nainštalované v systéme.

 • Nainštaluje alebo aktualizuje všetky missingok súbory (súbory, ktoré nemusia nutne existovať) z balíka bez ohľadu na to, či existujú.

 • Nevykoná kontrolu závislostí pred inštalovaním alebo aktualizovaním balíka.

 • Nevykoná predinštalačné a poinštalačné skripty.

 • Nevykoná skripty, ktorých spúšťou je inštalácia balíka.

 • Nevykoná kontrolu pripojeného súborového systému na dostatok voľného miesta pred inštaláciou balíka.

 • Nenainštaluje súbory, ktorých mená začínajú na <cesta>.

 • Nenainštaluje žiadne súbory, ktoré sú označené ako dokumentácia (ktoré zahŕňajú najmä manuálové stránky a texinfo dokumenty).

 • Nainštaluje súbory, ktoré sú označené ako dokumentácia. Toto je implicitné nastavenie.

 • Nenainštaluje balík, iba jednoducho otestuje, čo by sa vykonalo pri inštalácii a vypíše potenciálne konflikty.

 • Toto umožní inštaláciu alebo aktualizáciu aj v prípade, že sa nezhoduje architektúra popísaná v binárnom RPM a počítača, na ktorý sa má balík inštalovať.

 • Toto umožní inštaláciu alebo aktualizáciu aj v prípade, že sa nezhoduje operačný systém popísaný v binárnom RPM a počítači, na ktorý sa má balík inštalovať.

 • Toto nastaví inštalačný prefix na <cesta>** pre relokovateľné** (premiestniteľné) balíky.

 • Pre relokovateľné balíky, preloží cestu súborov, ktoré sa mali umiestniť na miesto <stará_cesta>** do <nová_cesta>.**

 • Vnúti relokáciu aj v prípade, že balík nie je relokovateľný. Používa sa spolu s voľbou --relocate.

 • Nezmení poradie balíkov na inštaláciu. V opačnomom prípade by mohlo byť zmenené poradie v zozname balíkov, aby sa zachovali závislosti.

VOĽBY PRI ZISTENÍ INFORMÁCIÍ (QUERY)

Všeobecná forma príkazu zistenia informácií je

rpm -q [zisťovacie-voľby]

Je možné špecifikovať, v akom formáte majú byť vypísané výstupné údaje. Na takýto účel slúži voľba [--queryformat|--qf], nasledovaná formátovacím reťazcom.

Informačné výstupy sú modifikovanou verziou štandardného printf(3) formátovania. Formát je vytvorený zo statických reťazcov (ktoré môžu zahŕňať štandardné C znakové escape sekvencie pre nový riadok, tabelátor a ďaľšie špeciálne znaky a printf(3) typové formátovače). Keďže rpm už vie, aky typ má vytlačiť, špecifikátor typu musí byť vynechaný a nahradený menom tagu hlavičky, ktorá má byť vytlačená, uzavretý znakmi {}. RPMTAG_ časť mena tagu môže byť vynechaná.

Alternatívny výstup formátovania môže byť požadovaný, ak je nasledovaný tagom s :typetag. Momentálne sú podporované nasledujúce typy: octal, date, shescape, perms, fflags, a depflags.

Napríklad na vytlačenie informácie o mene balíka je možné použiť formátovací reťazec %{NAME}. Na vytlačenie informácie o mene a distribúcii v dvoch stĺpcoch je možné použiť %-30{NAME}%{DISTRIBUTION}.

rpm zobrazí zoznam všetkých tagov, ktoré pozná, keď je spustené s argumentom --querytags.

Existujú dve podmnožiny volieb pre zistenie informácií: výber balíka a výber informácií.

Voľby výberu balíka:\

 • Zisťuje u inštalovaných balíkov s menom <meno_balíka>.

 • Zisťuje u všetkých nainštalovaných balíkov.

 • Zisťuje u všetkých inštalovaných balíkov, ktoré vyžadujú <schopnosť> pre správnu funkčnosť.

 • Zisťuje u všetkých inštalovaných balíkov, ktoré poskytujú vlastnosť <virtuálna_schopnosť>.

 • Zisťuje u balíka, ktorý vlastní súbor <file>.

 • Zisťuje u balíkov, ktoré majú skupinu <group>.

 • Zisťuje u (nenainštalovaného) balíka <súbor_balíka>. <súbor_balíka>** môže byť špecifikovaný v ftp alebo http štýle URL,** v takomto prípade bude stiahnutá hlavička balíka, a z nej čítané požadované informácie. Bližšie informácie o vstavanej podpore ftp a http klienta sú v sekcii FTP/HTTP VOĽBY.

 • Rozanalyzuje <spec_súbor>** a zisťuje informácie z tohto súboru, ako keby** to bol balík rpm. Aj napriek neprítomnosti všetkých informácií (napr. zoznam súborov), tento druh zisťovania umožňuje rpm získať informácie zo spec súboru bez nutnosti napísať špeciálny analyzátor spec súborov.

 • Zisťuje u záznamu číslo <číslo>** databázy priamo, toto je užitočné pre** ladiace účely.

 • Vypíše balíky, ktorých spúštou je existencia balíka <balík>.

Voľba výberu informácií:\

 • Vypíše informácie o balíku, vrátane mena, verzie a popisu. Táto voľba využíva --queryformat, ak je špecifikovaný.

 • Vypíše zoznam balíkov, na ktorých daný balík závisí.

 • Vypíše zoznam vlastností/schopností, ktoré poskytuje tento balík.

 • Vypíše históriu zmien pre balík.

 • Vypíše zoznam súborov v balíku.

 • Vypíše stavy** jednotlivých súborov v balíku (aplikuje voľbu** -l). Stav jednotlivých súborov môže byť **normal (normálny),** not installed** (nenainštalovaný) alebo replaced (nahradený).**

 • Vypíše zoznam súborov označených ako dokumentácia (aplikuje -l).

 • Vypíše iba zoznam konfiguračných súborov (aplikuje -l).

 • Vypíše balíkovo špecifický shellový skript, ktorý je použitý v inštalačnom alebo odinštalačnom procese, ak nejaký vôbec existuje.

 • Vypíše skripty, ktoré sú spúšťané spúšťou, ak nejaká existuje a je obsiahnutá v balíku.

 • Vypíše zoznam podrobných vlastností súborov pozostoávajúci z: cesta veľkosť mtime md5sum mód vlastník skupina je_konfiguračný_súbor je_dokumentačný_súbor rdev symlink. Táto voľba musí byť použitá minimálne s jednou z nasledujúcich volieb -l, -c, -d.

 • Usporiada zoznam balíkov podľa času inštalácie takým spôsobom, že posledný inštalovaný balík bude na vrchu.

 • Vypíše zoznam všetkých súborov v každom balíku.

 • Vypíše všetky skripty, ktoré sú spúšťané spúšťou vo vybranom balíku.

VOĽBY PRI KONTROLE A OVEROVANÍ

Všeobecná forma príkazu kontroly je

rpm -V|-y|--verify [overovacie-voľby]

Kontrola balíka prebieha z porovnania informácií z inštalovaných súborov z balíkov v systéme s informáciami o súboroch, ktoré obsahoval pôvodný balík (tieto su uložené v rpm databáze). Okrem iných údajov, kontrola porovnáva veľkosť, MD5 kontrolný súčet, oprávnenia, typ, vlastníka a skupinu každého súboru. Všetky odchýľky sú zobrazené. Specifikačné voľby balíka sú rovnaké ako režime výpisu informácii balíkov.

Súbory, ktoré neboli inštalované z balíka, týkajúce sa napr. dokumentačných súborov pri použití voľby "--excludedocs" pri inštalácii, sú v tichosti ignorované.

Voľby, ktoré môžu byť použité v kontrolnom režime:

 • Ignoruje chýbajúce súbory v systéme počas kontroly.

 • Ignoruje chyby kontrolných súčtov MD5 počas kontroly.

 • Ignoruje chyby PGP podpisov počas kontroly.

Výstup má formát 9 znakového reťazca, s prípadným rozšírením výskytu "c", ktoré charakterizuje konfiguračný súbor a mena súboru. Každý z ôsmych znakov popisuje výsledok porovnania jedného konkrétneho atribútu súboru s údajmi zaznamenanými v RPM databáze. Jednoduchá "." (bodka) znamená, že test prešiel (neobjavené žiadne odchýľky). Nasledujúce znaky oznamujú dôvod neúspechu určitého testu:

 1. MD5 kontrolný súčet
<!-- -->

S. Veľkosť súboru

T. Symbolický link

U. Mtime (posledný čas modifikácie)

V. Zariadenie

W. Užívateľ

X. Skupina

Y. Mód (vrátane oprávnení a typu súborov)

KONTROLA PODPISOV (SIGNATURE)

Všeobecná forma príkazu kontroly rpm podpisu je

*rpm --checksig **<súbor_balíka>+*

Takto sa overuje PGP podpis balíka <súbor_balíka>** na uistenie** sa o jeho integrite a pôvode. Konfiguračné informácie PGP sú čítané z konfiguračných súborov. Bližšie údaje sa nachádzajú v sekcii PGP POPDPISY.

VOĽBY PRI ODINŠTALÁCII

Všeobecná forma príkazu na odinštalovanie je

** rpm -e **<meno_balíka>+

 • Odstráni všetky verzie balíka, ktoré súhlasia s menom <meno_balíka>. Normálne sa vyvolá chyba, ak viac balíkov súhlasí s menom <meno_balíka>.

 • Nevykoná pred a po odinštalačné skripty.

 • Nevykoná skripty, ktorých spúšťou je odinštalovanie balíka.

 • Nebude skúmať závislosti pri odinštalovaní balíkov.

 • Nič sa v skutočnosti neodinštaluje, len sa preverí, čo by sa malo stať. Veľmi užitočné s voľbou -vv.

VOĽBY PRI ZOSTAVOVANÍ

Všeobecná forma príkazu na zostavenie rpm je

rpm -[b|t]O** [zostavovacie-voľby] **<spec_súbor_balíka>+

Argumentom je -b, ak sa na zostavenie balíka použije spec súbor (súbor špecifikácií balíka) alebo -t, ak RPM má vyhľadať spec súbor vnútri gzipovaného (alebo komprimovaného) tar archívu, a tento použiť na zostavenie balíka. Po prvom argumente ďaľší argument (O) špecifikuje fázu štádia zostavenia a zabalenia, ktorá sa má vykonať, a ktorá je jedna z:

 • Vykoná "%prep" fázu pre spec súbor. Normálne toto vyvolá rozbalenie zdrojových archívov a aplikovanie záplat.

 • Vykoná "kontrolu zoznamu". Sekcia "%files" z spec súboru je makrom expandovaná, a je vykonaná kontrola, že každý súbor existuje.

 • Vykoná fázu "%build" pre spec súbor (po vykonaní prep fázy). Toto normálne vyvolá ekvivalent príkazu "make".

 • Vykoná fázu "%install" zo spec súboru (po vykonaní prep a build fázy). Toto vo všeobecnosti vyvolá ekvivalent príkazu "make install".

 • Zostaví binárny balík (po vykonaní prep, build a install fázy).

 • Zostaví iba zdrojový balík (po vykonaní prep, build a install fázy).

 • Zostaví binárny a zdrojový balík (po vykonaní prep, build a install fázy).

Môžu byť použité aj nasledujúce voľby:

 • Preskočí priamo na požadovanú fázu (t. zn. preskočí všetky fázy štádia zostavenia, ktoré predchádzajú špecifikovanej fáze). Táto voľba je platná iba s prepínačmi -bc and -bi.

 • Nastavuje "kontrolu času" (0 zakáže). Táto voľba môže byť nastavená definovaním makra "_timecheck". Hodnota "kontroly času" vyjadruje (v sekundách) maximálny vek súborov, ktoré budú zabalené. Varovania sú vypisované pre všetky súbory, ktorých vek je za hranicou takto definovanej hodnoty.

 • Odstrání zostavovací strom (adresár) potom, čo sa vytvorí balík.

 • Odstrání zdrojové súbory a spec súbor po zostavení (môže sa používať aj samostatne, napr. "rpm --rmsource foo.spec").

 • Nevykoná žiadnu zo zostavovacej fázy. Užitočné pre otestovanie spec súboru.

 • Vloží PGP podpis do balíka. Tento podpis môže byť využitý na overenie integrity a pôvodu balíka. Bližšie informácie na nastavenie sú uvedené v sekcii PGP PODPISY.

 • Pri zostavovaní balíka prepíše tag BuildRoot adresárom <adresár>.

 • Pri zostavovaní balíka sa interpretuje <platforma>** ako** arch-vendor-os a makrá _target, _target_arch a _target_os sa nastavia podľa tejto hodnoty.

VOĽBY PRI ZNOVUZOSTAVOVANÍ A REKOMPILOVANÍ

Existujú dve voľby, ako spustiť zostavenie balíka s rpm:

rpm --recompile **<zdrojový_súbor_balíka>+

rpm --rebuild **<zdrojový_súbor_balíka>+

Keď je rpm spustené týmto spôsobom, rpm nainštaluje zdrojový balík a vykoná postupne fázy prípravy (prep), kompilácie a inštalácie. Prídavne s voľbou --rebuild zostaví nový binárny balík. Keď sa zostavenie dokončí, adresár zostavovania (ako pri --clean), zdrojové súbory, ako aj spec súbor sa sa odstránia.

PODPISOVANIE EXISTUJÚCEHO RPM

rpm --resign **<binárny_súbor_balíka>+

Táto voľba vygeneruje a vloží nový podpis pre zoznam balíkov. Všetky prípadne existujúce podpisy sa odstránia.

rpm --addsign **<binárny_súbor_balíka>+

Táto voľba vygeneruje a pridá nový podpis pre zoznam balíkov u ktorých už podpis existuje.

PGP PODPISY

Aby bolo možné používať vlastnosti podpisovania, RPM je potrebné nastaviť spôsobom, aby mohlo spúšťať PGP, a aby bolo schopné nájsť zväzok verejných kľúčov s RPM verejnými kľúčmi v ňom. Implicitne RPM používa implicitné hodnoty PGP na nájdenie zväzkov kľúčov (honorujúc PGPPATH). Ak je zväzok kľúčov umiestnený na inom mieste, ako PGP očakáva, je potrebné nastaviť makro

 • na definovanie umiestnenia zväzkov kľúčov PGP, ktoré sa majú použiť.

Ak si želáte podpisovať balíky, ktoré si sami vytvoríte, potrebujete podobným spôsobom vytvoriť váš verejný a tajný kľúčový pár (bližšie informácie sú v dokumentácii ku PGP). Taktiež potrebujete konfigurovať makrá:

 • Meno "užívateľa", ktorého kľúčom sa má podpísať balík.

Pri zostavovaní balíka je potrebné pridať --sign do príkazového riadku. Nasledovne sa objaví výzva na heslo, a po správnom zadadaní sa balík zostaví a podpíše.

Napríkad pre použitie PGP na podpísanie balíka ako užívateľ "John Doe <jdoe\@foo.com>" zo zväzku kľúčov umiestnených v /etc/rpm/.pgp použitím /usr/bin/pgp zápis bude obsahovať

%_pgp_path /etc/rpm/.pgp

%_pgp_name John Doe <jdoe\@foo.com>

%_pgpbin /usr/bin/pgp

v konfiguračnom súbore makier: /etc/rpm/macros je určený na per-systém nastavenie a ~/.rpmmacros na per-užívateľ nastavenie.

VOĽBY PRI PREBUDOVANÍ DATABÁZY

Všeobecná forma príkazu prebudovania databázy je

rpm --rebuilddb

Na vybudovanie novej databázy treba vykonať

rpm --initdb

Jedinými voľbami pre tento režim sú --dbpath a --root.

SHOWRC

Spustením

rpm --showrc

sa vypíšu hodnoty, ktoré bude RPM používať pri všetkých voľbách, a ktoré môžu byť nastavené v rpmrc** súboroch.**

FTP/HTTP VOĽBY

RPM obsahuje jednoduchého FTP a HTTP klienta na zjednodušenie inštalácie a jednoduchšieho získania informácií balíkov, ktoré sú umiestenené na sieti. Súbory balíkov určené pre inštalovanie, aktualizáciu a výpis informácií je možné špecifikovať v ftp alebo http štýle URL:

ftp://<užívateľ>:<heslo>\@počítač:<port>/path/to/package.rpm

Ak časť :heslo chýba, objaví sa výzva na heslo (vždy len jeden krát pre pár užívateľ/počítač). Ak chýbajú obe časti - užívateľ aj heslo, použitý je anonymný ftp. Vo všetkých prípadoch je použitý pasívny (PASV) ftp prenos.

RPM povoluje použiť nasledujúce voľby s ftp URL:

 • Počítač <meno_počítača>** sa použije ako proxy server pre všetky ftp** prenosy, čo umožní užívateľom použiť ftp služby za firewallom, ktorý používa proxy systémy. Táto voľba môže byť tak isto špecifikovaná nastavením makra _ftpproxy.
<!-- -->
 • Použije sa číslo TCP portu <port>** pre ftp spojenie s ftp proxy** serverom namiesto implicitného portu. Táto voľba môže byť tak isto špecifikovaná nastavením makra _ftpport.

RPM umožňuje nasledujúce voľby pri použití http URL:

 • Počítač <meno_počítača>** bude použitý ako proxy server pre všetky http** prenosy. Táto voľba môže byť tak isto špecifikovaná konfigurovaním makra _httpproxy.
<!-- -->
 • Použije sa číslo TCP portu <port>** pre http spojenie s http proxy** serverom namiesto implicitného portu. Táto voľba môže byť tiež špecifikovaná konfigurovaním makra _httpport.

SÚBORY

/usr/lib/rpm/rpmrc
/etc/rpmrc
~/.rpmrc
/usr/lib/rpm/macros
/etc/rpm/macros
~/.rpmmacros
/var/lib/rpm/conflictsindex.rpm
/var/lib/rpm/fileindex.rpm
/var/lib/rpm/groupindex.rpm
/var/lib/rpm/nameindex.rpm
/var/lib/rpm/packages.rpm
/var/lib/rpm/providesindex.rpm
/var/lib/rpm/requiredby.rpm
/var/lib/rpm/triggerindex.rpm
/tmp/rpm*

PRÍBUZNÁ DOKUMENTÁCIA

glint(8), rpm2cpio(8), http://www.rpm.org/

AUTORI

Marc Ewing <marc@redhat.com>
Jeff Johnson <jbj@redhat.com>
Erik Troan <ewt@redhat.com>